Cập nhật phiên bản 1.3 (ngày 25/04/2016)

Phiên bản này gồm một số thay đổi về giao diện Hodela. Cải tiến một số tính năng liên quan đến bán hàng.

26/04/2016